title

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Data zdarzenia: 
środa, 6. Maj 2020 - 13:45

Zarządzenie Nr 08/2020

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5

im. Czesława Janczarskiego

w Żaganiu

z dnia 05 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Czesława
Janczarskiego w Żaganiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania w Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Anna Dziadkowiak

Dyrektor

Miejskiego Przedszkola nr 5

im. Czesława Janczarskiego

w Żaganiu