title

Wyniki zamówień publiczych (plików brak plików)

     W związku z zaproszeniem do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Źaganiu dokonano wyboru oferentów:

 

Oferty złożyło jedenaście firm:

1. "ANTERS" Jabłonów - Pakiet I - pieczywo i wyroby piekarnicze

2. "OPTIMUM-S" Żagań - Pakiet I - pieczywo i wyroby piekarnicze

3. "BEMA PLUS" Żary - Pakiet II - nabiał i przetwory mleczarskie

4. "Marta Budzik P.H. Sheimar" Żagań - Pakiet II - nabiał i przetwory mleczarskie

5. "KIWI" Żagań - Pakiet III - artykuły ogólnospożywcze

6. "ICEQB" Zielona Góra - Pakiet IV - ryby mrożone i jej przetwory; Pakiet VIII - mrożonki

7. "MOTYKA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE" Wrzesiny - Pakiet VI - mięso i produkty mięsno-wędliniarskie; Pakiet VII - drób świeży i produkty drobiowe

8. "AGNIESZKA ROKICKA HANDEL HURTOWY" Żary - Pakiet V - warzywa i owoce

9. "LUKKAS ŁUKASZ SKOCZEŃ" Żary - Pakiet V - warzywa i owoce

10. "PASIEKA RODZINNA DOBROWOLSKICH KLIMPEL KATARZYNA" Żagań - Pakiet IX - miód

11. "UNIMA" Zielona Góra - Pakiet III - artykuły ogólnospożywcze

 

     W wyniku analizy, biorąc pod uwagę kryterium oceny, najkorzystniejsze okazały się oferty złożone przez:

1. Pakiet I - pieczywo i wyroby piekarnicze - "ANTERS" Jabłonów

2. Pakiet II - nabiał i przetwory mleczarskie - "BEMA PLUS" Żary

3. Pakiet III - artykuły ogólnospożywcze - "UNIMA" Zielona Góra

4. Pakiet IV - ryby mrożone i jej przetwory - "ICEQB" Zielona Góra

5. Pakiet VI - mięso i produkty mięsno-wędliniarskie - "Z-D MIĘSNY MOTYKA" Wrzesiny

6. Pakiet VII - drób świeży i produkty drobiowe - "Z-D MIĘSNY MOTYKA" Wrzesiny

7. Pakiet VIII - mrożonki - "ICEQB" Zielona Góra

8. Pakiet IX - miód - "PASIEKA RODZINNA DOBROWOLSKICH KLIMPEL KATARZYNA" Żagań

9. Pakiet V - obecnie trwają negocjacje

 

Dnia 14.12.2017r. dokonano wyboru Oferenta na Dostawę warzyw i owoców- Pakiet V.

Jets to: "AGNIESZKA ROKICKA HANDEL HURTOWY" Żary

 

Dnia 18.12.2017r. rezygnacji z podpisania umowy dokonała firma "UNIMA" z Zielonej Góry- Pakiet III - artykuły ogólnospożywcze.

Kontrahentem, który dostarczać będzie towar z pakietu III - artykuły ogólnospożywcze, jest Firma "Kiwi"Żagań

Zaproszenie do składania ofert na Dostawę artykułów żywnościowych na 2018r. (plików 13)

                                                                                                 Żagań, dnia 27.11.2017 r.

 

ZAPROSZENIE

Miejskie Przedszkole nr 5 w Żaganiu , ul. Wałowa 12, 68-100 Żagań , tel. 68/478-77-51 zaprasza do złożenia oferty cenowej na:     

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu w okresie  01.01.2018r.-31.12.2018r.”

I     Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych  z podziałem na  pakiety (załącznik nr 2):

 Pakiet I pieczywo i wyroby piekarnicze CPV 15.81.00.00-9

Dostawa pieczywa i pozostałych produktów z oferty, odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 7:20. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

 Pakiet II nabiał i przetwory mleczarskie CPV 15.50.00.00-3

 Dostawa nabiału i produktów mleczarskich odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku do godz. 7:00.Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

Pakiet III artykuły ogólnospożywcze CPV 15.00.00.00-8

Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia lub wg zamówienia złożonego drogą mailową  w godz. od 7:00 do godz. 10:00.

Pakiet IV ryby mrożone i jej przetwory CPV 15.20.00.00-0

Dostawa ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia lub wg zamówienia złożonego drogą meilową w godz. od 7:00 do 10:00.

Pakiet V warzywa świeże i owoce CPV 15.30.00.00-1

Dostawa warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia lub wg zamówienia złożonego drogą mailową w godz. od 7:00do godz. 10:00.

Pakiet VI mięso wieprzowe, wołowe świeże i produkty mięsno – wędliniarskie

CPV 15.10.00.00-9

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia lub wg zamówienia złożonego drogą mailową  w godz. od 7:00 do 7:30.

Pakiet VII drób świeży i produkty drobiowe CPV 15.11.2000-6

Dostawa drobiu odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego  lub wg zamówienia złożonego drogą mailową  w godz. od 7:00 do 7:30.

Pakiet VIII mrożonki CPV 15.89.60.00-5

Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub wg zamówienia złożonego drogą mailową w godz. od 7:00 do 10:00.

Pakiet IX miód CPV 03142100

Dostawa miodu odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub wg zamówienia złożonego drogą mailową w godz. od 7:00 do 15:00.

 

Zamówienia będą składane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku    od godziny 7:00 do godziny 15:00.

 

 1. a) Dla pakietów, których dostawa odbywa się rzadziej niż co dziennie Dostawca określa   możliwą częstotliwość dostawy towaru w miesiącu ze wskazaniem dnia tygodnia oraz godziny dla każdego pakietu w składanych przez siebie ofertach.

        b)  Jeżeli ze względu na przyjętą u Dostawcy organizację pracy brak jest możliwości przyjmowania

          zamówień  zgodnie z pkt. 3, prosimy o podanie informacji w formularzu

         ofertowym nt. sposobu i terminów przyjmowania zamówień.

 1. a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jeden lub więcej pakietów. Dostawca może  złożyć ofertę na każdy z pakietów, jednakże w obrębie danego pakietu może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zostać złożona na wszystkie artykuły zawarte w pakiecie. Oferty złożone na nie pełen asortyment artykułów z pakietu będą brane pod uwagę tylko w przypadku, kiedy będą stanowić jedyną ofertę.  Każdy z pakietów traktowany jest oddzielnie i podlegał będzie odrębnej ocenie. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza w obrębie danego pakietu.

b) W przypadkach wskazania w dokumentacji znaków towarowych lub pochodzenia,                                     Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań tzn. takich, których parametry jakościowe i smakowe są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w dokumentacji. Produkty równoważne muszą być wymienione w taki sam sposób jak produkt z oferty (z nazwy, gramatury itp.)  a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w razie wątpliwości leży po stronie składającego ofertę. Produkty muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. dotyczącego zdrowego żywienia w Zakładach Żywienia Zbiorowego.

Produkty równoważne należy wymienić w kolumnie „nazwa produktu” pod produktem wymienionym przez zamawiającego.

 1. Koszty zakupu, dostawy i rozładunku artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu i opakowania zabezpieczające artykuły spożywcze przed uszkodzeniem w trakcie transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia po stronie Dostawcy.
 2. Dostawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, a także za jakość i zgodność z pozostałymi warunkami określonymi dla przedmiotu zamówienia.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotemzamówienia
 3. Ceny oferowanych produktów, sposób obliczenia ceny został opisany w Informacji uzupełniającej do Zaproszenia”

a)  Realizacja dostaw w cenach zgodnych z ofertą Dostawcy -  Ceny jednostkowe określone formularzu ofertowym  nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.

b)  Dostawca może obniżyć ceny w każdym czasie. 

c) Niekorzystna dla Zamawiającego zmiana cen przez Dostawcę może stanowić podstawę do odstąpienia od dalszej realizacji umowy.

 1. a) Wskazana w formularzu ofertowym ilość poszczególnych artykułów jest szacunkowa i może ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby po stronie zamawiającego.  Dostawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu ofertowym.
 2. Dostarczane produkty będą wyłącznie świeże, dobrej jakości o aktualnym terminie przydatności  do spożycia, minimum 2/3 gwarantowanego przez producenta terminu ważności, odpowiednio oznakowane (oznaczona data minimalnej trwałości produktu lub terminu przydatności do spożycia, zawartość netto, oznakowanie partii produkcji, dane identyfikacyjne producenta).

c)  Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości bez wad fizycznych i jakościowych tj. wygląd,  tekstura i konsystencja oraz smak i zapach charakterystyczne dla rodzaju produktu bez obcych zapachów, posmaków, bez zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, bez zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Wszelkie braki  w tym  zakresie mogą być  przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

d)  Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towaru niezgodnego z wymogami zawartymi w  pkt. 8  podpunkt b i c.

e)  Dostawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego zamówiony towar transportem zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r.   Nr 136 poz. 914) wraz odpowiednimi aktami wykonawczymi.

f) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane produkty posiadały nienaruszone fabryczne jednostkowe opakowanie, oraz odpowiednie atesty, HDI (handlowe dokumenty identyfikacyjne), a ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCP.

g) Dostarczane produkty posiadać będą niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami  i normami oraz dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu, w tym świadectwo  jakości dostarczanego przedmiotu umowy lub handlowy dokument identyfikacyjny oraz dokumentacje pozwalająca na zidentyfikowanie źródła pochodzenia dostarczonej partii towaru (producent i kraj pochodzenia), które będą udostępniane na prośbę Zamawiającego.

    8.  Zamawiający dopuszcza:

a) W trakcie trwania umowy Dostawca może dokonywać zmian w wykazie produktów wyszczególnionych w formularzu ofertowym za zgodą Zamawiającego może konkretny produkt zamienić na inny w podobnej cenie o zbliżonej jakości i gramaturze:

- jednorazowo, w przypadku niedostępności w dniu dostawy  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu,

- na stałe, jednak nie szybciej niż po upływie co najmniej trzech miesięcy od zawarcia umowy[1] w przypadku wycofania produktu przez producenta lub wycofania go ze swojej  sprzedaży z powodu braku zainteresowania klientów , a utrzymanie artykułu w sprzedaży tylko dla Zamawiającego byłoby ekonomicznie nieopłacalne po pisemnym poinformowaniu Zamawiającego (drogą mailową lub pocztą) i wyrażeniu przez niego  zgody. Informacja powinna zawierać, opis wycofanego artykułu (nazwa, gramatura, nazwę producenta itp.), opis nowego artykułu/ów równoważnego (nazwa, gramatura, nazwa producenta, itp.), cenę brutto artykułu/ów równoważnych , datę od kiedy nastąpi zmiana, wyjaśnienie przyczyny wycofania zamawianego produktu.

- zmiany produktu równoważnego na „artykuł z oferty” pod warunkiem stałego wprowadzenia go do sprzedaży przez Dostawcę po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego (drogą mailową lub pocztową) i wyrażeniu przez niego zgody.

b)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Dostawcę.

c)  W przypadku skorzystania Zamawiającego z przysługującego mu prawa dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej, co było konsekwencja niedotrzymania warunków jakościowych, ilościowych lub terminowych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia partii towaru przywiezionego przez Wykonawcę na wymianę lub po terminie zakwestionowanej partii.

II  Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem osobowym i technicznym do wykonywania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Akceptują warunki zawarte w niniejszym zaproszeniu i w projekcie umowy.

5. Na żądanie Zamawiającego Dostawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP  (dotyczy tylko tych oferentów, którzy składają ofertę na dostawę mięsa, drobiu i wyrobów wędliniarskich).

 III  Sposób i termin składania ofert

 1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie do dnia 08 grudnia 2017 r. do godz. 12.00 pod adresem: Miejskie Przedszkole nr 5 w Żaganiu, ul. Wałowa 12, Żagań 68-100.
 2. Otwarcie ofert nastąpi  11 grudnia 2017 r. w Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Czesława Janczarskiego Żaganiu, natomiast informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty po  zatwierdzeniu, zostanie ogłoszona na stronie Miejskiego Przedszkola  nr 5:

- -zakładka: „zamówienia publiczne”

- - zakładka: „bip”, a następnie zakładka: „zamówienia publiczne”.

 1. Oferty złożone w innej formie niż pisemna oraz po terminie, o którym mowa w pkt. 1,nie będą zwracane i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty w miejscu wskazanym w pkt.1,  a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia  dostarczenia oferty pocztą kurierską.   
 3. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu, nr faxu ) i opisanej w następujący sposób:

OFERTA CENOWA NA:

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych

do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu w roku  2018 ”

 1. Termin wykonania zamówienia:

Dostawca będzie dostarczać zamawiającemu artykuły żywnościowe do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, od dnia 04.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. , po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania  przez  upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

V.        Kryteria oceny ofert

a) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium:

- Cena 85%

- Okres prowadzenia działalności 5%

- Dostawa „artykułów z pakietu” 10%

b) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziwątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie o którym mowa w art.90 ust.1 Ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

 

c) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

 •  

d) Opis kryteriów, znaczenie oraz sposób oceny ofert znajduje się w Informacji uzupełniającej do Zaproszenia (załącznik nr 1).

VI.      Termin związania ofertą

 1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres  30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.
 2. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

 

VII.     Inne wymagania i warunki

 1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki

 rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 2. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Anna Pokrzywa, tel. 68/478-77-51
 3. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- zgodnie z art.4 pkt 8.

 

Załączniki:

 1. Informacje uzupełniające do Zaproszenia do składania ofert.
 2. Formularze ofertowe z wykazem produktów w podziale na pakiety:  PAKIET  I –PAKIET IX,
 3. Oświadczenie dotyczące stosowania produktów zgodnych z rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  z dnia 26.07.2016r. , które dotyczy zdrowego żywienia w placówkach oświatowych,
 4. Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,
 5. Wzór umowy dostępny w Przedszkolu nr 5 , ul. Wałowa 12 Żagań 68-100 (pokój referenta  ds.zaopatrzenia),
 6. Wniosek o udostępnienie załączników protokołu zapytania o cenę.

 

Do oferty należy również dołączyć:

 

 1. Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 

[1] należy wykazać tylko artykuły dostępne w sprzedaży, jeżeli na dzień złożenia oferty brak jest w sprzedaży artykułów z listy należy wskazać produkt równoważny. Złożenie oferty na dostawę artykułów nie posiadanych w sprzedaży (zawyżenie kryterium oceny: " Dostawa artykułów z pakietu") i podpisanie na jej podstawie umowy może skutkować  późniejszym jej wypowiedzeniem.

PlikiWielkość
Microsoft Office document icon informacje_uzupelniajace_do_zaproszenia_2018r.doc53 KB
Microsoft Office document icon oswiadczenie_potw._dzialalnosc_gospodarcza.doc30 KB
Microsoft Office document icon oswiadczenie_dot._stosowania_zdrowych_produktow.doc33 KB
Office spreadsheet icon pakiet_i_-_pieczywo_i_wyroby_piekarnicze.xls42 KB
Office spreadsheet icon pakiet_ii_-_nabial_i_wyroby_mleczarskie.xls41.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_iii_-_artykuly_ogolnospozywcze.xls66 KB
Office spreadsheet icon pakiet_iv_-_ryby_mrozone_i_jej_przetwory.xls39 KB
Office spreadsheet icon pakiet_v_-_warzywa_swieze_i_owoce.xls48 KB
Office spreadsheet icon pakiet_vi_-_mieso_wieprzowe_wolowe_swieze_i_produkty_miesno-wedliniarskie.xls42.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_vii_-_drob_swiezy_i_produkty_drobiowe.xls39 KB
Office spreadsheet icon pakiet_viii_-_mozonki.xls42.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_ix_-_miod.xls38 KB
Microsoft Office document icon wniosek-protokol_o_usostepnianie_ofert.doc29.5 KB

Strony